وطنم ای شکوه پا بر جا / در دل التهاب دوران ها      

کشور روزهای دشوار/ زخمی سربلند بحران ها

ایستادی به جنگ رو در رو/  خنجر از پشت می زند دشمن  

گویی از ما و در نهان بر ما / وطنم پشت حیله را بشکن

رگت امروز تشنه ی عشق است / دل رنجیده خون نمی خواهد                            

دل تو تا ابد برای تپش / غیر عشق و جنون نمی خواهد                           

شرم بر من اگر حریم تو / پيش چشمان من شكسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم /  رو به رویای عشق بسته شود 

از تب سرد موجهای خزر /  تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد / می شود با تو دل به دنیا بست  

 وطنم .....                        

                      دانلود                       
موضوع : دانلود آهنگهای حماسی